Electron-Mk2
'58 Fairthorpe Electron-Mk2
Electron-Minor
'60 Fairthorpe Electron-Minor