GTV
1978 Alfa Romeo GTV 2000
GTV
1980 Alfa Romeo Alfetta GTV6
GTV
1995 Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark 16v
GTV
1997 Alfa Romeo GTV 3.0 24v
GTV
1997 Alfa Romeo GTV 1.8 Twin Spark 16v
GTV
1997 Alfa Romeo GTV 2.0 Turbo
GTV
1997 Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark L
GTV
1998 Alfa Romeo GTV 1.8 Twin Spark
GTV
2003 Alfa Romeo GTV 2.0 JTS
GTV
2003 Alfa Romeo GTV 3.2 V6 24v
GTV
2003 Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark