Vitz
'05 Toyota Vitz NCP91
Vitz
2010 Toyota Vitz 1.5 RS