240
1984 Volvo 240 DL
240
1985 Volvo 240 GLE Station Wagon
240
1985 Volvo 240 DL Station Wagon
240
1985 Volvo 240 DL Station Wagon Automatic
240
1991 Volvo 240 Polar
240
1992 Volvo 240 Station Wagon Automatic
240
1992 Volvo 240 Automatic
240
1993 Volvo 240 Wagon Automatic
240
1993 Volvo 240 Wagon